Пеат некогаш е периодично издание за
българска и другоезична литература, философия и научна мисъл.

Редактори

Олга Николова
olga.nikolova at peatnekoga.com

Чинко Велков
chinko.velkov at peatnekoga.com

Рада Барутска
rbarutska at peatnekoga.com

За читателски отзиви и подаване на ръкописи, виж тук.